جذب سرباز برنامه نویس در امور فرهنگی و دینی

ستاد مردمی مدارس مسجد محور
زیر نظر قرارگاه خاتم الاوصیاء