هدف ما خدمت به شما جهادگران مسجد مدرسه می باشد، مسولیت طراحی و تقویت این مجموعه ارزشمند بسیار گرانبهاست و چون کارهای انجام نشده بسیار است لذا بسیاری از مواقع فرصت استفاده بهینه از فضای مجازی را نخواهید داشت.
ما بر آن شدیم بخشی از این بار را از دوش شما برداریم. به جهت هماهنگی بیشتر و جریان سازی بهتر مصرانه و مشتاقانه دعوت به ثبت مسجد مدرسه تان را داریم.
شما مسوولین محترم و ارزشمند مسجد مدرسه ها، جهت معرفی و تبلیغ و پیش ثبت نام خود بصورت رایگان از صفحه اختصاصی بهره مند شوید